به بخش کمک تکنولوژی خوش آمدید
به منظور ساده کردن درخواست پشتیبانی و بهتر در خدمت شما, ما با استفاده از یک سیستم پشتیبانی بلیط. یک آدرس ایمیل DCS معتبر برای ارسال بلیط لازم است. لطفا قبل از ارسال بلیط خود را به طور کامل پر کنید. سیستم بلیط به طور خودکار به فرد مناسب از درخواست شما هشدار می دهد.